10 νέες προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Καισαριανής

Ο Δήμος Καισαριανής ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 10 θέσεων εργασίας. Οι ειδικότητες αφορούν τραπεζοκόμους και πλύντες.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Καισαριανής, που εδρεύει στην Καισαριανή, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Καισαριανής
ΥΕ Τραπεζοκόμων – 9 θέσεις
ΥΕ Πλύντων Σκευών Μαγειρείων – 1 θέση
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (prosopiko@kessariani.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καισαριανής, Βρυούλων 125, Τ.Κ. 16121, Καισαριανή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 213-2010741 – 775).

Scroll to Top