Άλιμος: Αυξημένες αρμοδιότητες για τον ικανό Γενικό Γραμματέα του δήμου Ευάγγελο Κακκαβή

Δείτε την απόφαση του δημάρχου:

ΙΙ. Μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλίμου κ. Ευάγγελο Κακκαβή τις κάτωθι αρμοδιότητες:

2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους.
3. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του ∆ήµου.

ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
5. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του ∆ήµου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά τα Συλλογικά Όργανα.
7. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση
της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών µέσων του ∆ήµου.
8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο ∆ήµο.
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλίμου για την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» παράλληλα με τον Δήμαρχο ή/και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους:
1. Των εσωτερικών εγκυκλίων και εγγράφων για την καλύτερη κατάσταση του προσωπικού και την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νομικών Προσώπων του.
2. Των την παραλαβή δικογράφων µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώματος.
3. Των προσκλήσεων υπηρεσιακών συσκέψεων.
4. Των υπηρεσιακών σημειωμάτων στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Των πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων και εγγράφων που απευθύνονται σε
∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμούς, Οργανώσεις, ∆ηµότες κ.λπ για την
αντιμετώπιση θεμάτων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
6. Των Πράξεων περικοπής αποδοχών.
7. Των Πράξεων καταλογισμού.
8. Των Βεβαιώσεων του γνησίου της υπογραφής σε πρωτόκολλα παραλαβής και σε πρακτικά επιτροπών και όπου αλλού απαιτείται σύμφωνα µε το νόμο.
9. Των Εκθέσεων αξιολόγησης προσωπικού και υπηρεσιών.
10. Της Αλληλογραφίας µε υπηρεσίες φορείς και πολίτες.
11. Κάθε εγγράφου, διαβιβαστικού, πιστοποιητικού, διοικητικής πράξης και απόφασης του τομέα αρμοδιότητάς του συμπεριλαμβανομένων και της θεώρησης μελετών και τεχνικών
προδιαγραφών δεδομένης της ιδιότητας του ως Μηχανικού και της προγενέστερης εμπειρίας του με την ίδια ειδικότητα σε ΤΥΔΚ, κατά παράλληλη άσκηση με τα αρμόδια
όργανα του Δήμου.
ΙV. Επίσης μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Δημάρχου» όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για
την ολοκλήρωση κάθε προμήθειας υλικών, υπηρεσιών ή έργων, ήτοι ενδεικτικά:

• Το τεκμηριωμένο αίτημα (α.66 παρ.3α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει)
• Την απόφαση ανάληψης (εγκεκριμένο αίτημα, α.38 παρ.3α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
και α.66 του ν. 4270/2014)
• Την Πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφοράς
• Την Πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς για το άνοιγμα των προσφορών, εάν δεν ορίζεται στην οικεία Διακήρυξη
• Την Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή της Υπεύθυνης Δήλωσης για τις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 80 παρ. 9, 103 και 105 3γ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει
• Την Πρόσκληση στον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης.
V. Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» ασκείται παράλληλα από τον Δήμαρχο.
VΙ. Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 79 παρ. 4 και 284 του ν. 3463/2006.
• Μία φορά σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού,
• Να αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος
VΙΙ. Η παρούσα ισχύει από την επομένη της τελευταίας δημοσιεύσεως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Scroll to Top