Δήμος Ηλιούπολης: Διακηρύσσει έργο ύψους 74.037€ για συντήρηση εγκαταστάσεων

 

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου έτους 2019 »Α.Μ.:09/19 προϋπολογισμού 74.037,92€με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς«Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23/07/2019 και ώρα 10.00 πμ (λήξη προσφορών).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) φυσικά η νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ανήκουν στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.194,16€(χίλια εκατό ενενήντα τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτά ) με ισχύ 210 ημερών.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι έξι (6) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα μήνες (12)μήνες.
Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Τα τεύχη διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται ηλεκτρονικά από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι 22/7/2019 μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω email στην διεύθυνση dh.texniki@gmail.com, με τα εξής στοιχεία:
τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο – fax,email .

Περισσότερες πληροφορίες,δίδονται στο τηλέφωνο 210-9970189, fax 210-9970097, αρμόδιος υπάλληλος Παπαδόπουλος Διονύσιος.

Scroll to Top