Κυρώσεις μέχρι 100.000 ευρώ για όσους δεν στέλνουν στοιχεία στο myDATA

Καμπάνες που φτάνουν έως 100.000 ευρώ προβλέπουν οι διατάξεις του υπό διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου για όσους δεν διαβιβάζουν ή διαβιβάζουν εκπρόθεσμα στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα στην πλατφόρμα myDATA.

Ακόμη, η ΑΑΔΕ μπορεί να δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που υποτροπιάζουν και δεν διαβιβάζουν στοιχεία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Το μέτρο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από λογιστές και επαγγελματίες οι οποίοι ζητούν διόρθωση της διάταξης, καθώς όπως επισημαίνουν η πλατφόρμα myDATA παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, ενώ «η εν δυνάμει επιβολή προστίμων έως και 100.000 ευρώ ετησίως από ακούσια λάθη είναι ένα πολύ υψηλό τίμημα για το σύνολο των πολύ μικρών, μικρών ακόμα και μεσαίων επιχειρήσεων και άρα δυσανάλογο σε σχέση με τις οικονομικές τους δυνατότητες».

Μάλιστα, οι κυρώσεις είναι μεγάλες ακόμα και στις περιπτώσεις που ενώ εκδόθηκε κανονικά το φορολογικό στοιχείο, απόδειξη ή τιμολόγιο, δεν θα διαβιβαστεί εμπρόθεσμα στα myDATA.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και σε οντότητα που παραβιάζει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, παραλείποντας να διαβιβάσει ή διαβιβάζοντας εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

– Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

– Αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το 5% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.

– Αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

– Αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.

– Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.

– Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των ανωτέρω στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

Υπότροποι
Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται και μέχρι του ορίου των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Scroll to Top