Προσλήψεις για 24 θέσεις στον Δήμο Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 24 θέσεων εργασίας. Οι προσλήψεις αφορούν ειδικότητες απόφοιτων φυσικής αγωγής, διοικητικού – λογιστικού και εργατών γενικών καθηκόντων και πρόκειται να υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικώνπρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Άθλησης, για την ομαλή και ασφαλή υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μικρών παιδιών του Δήμου Καλλιθέας «Kallithea Summer Sports Camp».

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Καλλιθέας
ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 18 θέσεις
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 4 θέσεις
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr στα γραφεία μας στην ακόλουθη διεύθυνση :

Δήμος Καλλιθέας : Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230)

β) είτε ηλεκτρονικά στο mail : info@kallithea.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 ημέρες από 20 Ιουνίου 2024 έως 24 Ιουνίου 2024.

Scroll to Top