Προσλήψεις προσωπικού για 39 νέες θέσεις στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 39 θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 39 ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
ΥΕ Καθαριστές σχολικών µονάδων – 39 θέσεις
Θέσεις πλήρους απασχόλησης – 29 θέσεις
Θέσεις μερικής απασχόλησης – 10 θέσεις
Χρόνος απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2024 – 2025

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό πρωτ. Ανακοίνωσης 22066/08.07.2024 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:  proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr

Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας. ∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Scroll to Top