Με 37 άτομα ενισχύεται ο δήμος Παλαιού Φαλήρου – Δείτε ειδικότητες

Εργασία μερικής και πλήρους απασχόλησης για καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022 – 2023.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 67 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε αριθµό πρωτ. Ανακοίνωσης 19462/29.07.2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr.

Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας.

∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.